Danone a.s. používá na těchto webových stránkách cookies.

S vaším souhlasem je budeme používat k měření a analýze užívání webových stránek (analytické cookies), k přizpůsobování stránek vašim zájmům (personalizační cookies) a k tomu, abychom vám mohli poskytovat odpovídající reklamy a informace (cílené cookies). Používání stránek beze změny nastavení souborů cookies znamená, že budou umístěny na vašem koncovém zařízení. Nastavení id=”dataCustom” souborů cookies můžete kdykoliv změnit. Další informace naleznete v prohlášení o souborech cookies.

Stáhnout prohlášení o cookies

Pravidla soutěže
„Odměň se s Fantasia jogurty“

Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Odměň se s Fantasia jogurty“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být na základě rozhodnutí objednatele, případně zastoupeného pořadatelem, pozměněna formou písemných číslovaných dodatků. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, budou upravená pravidla soutěže zveřejněna na adrese fantasia.danone.cz.

1. Pořadatel, objednatel a technický správce soutěže

Pořadatelem soutěže, tj. osobou provádějící organizační, administrativní a případně technické kroky v soutěži dle instrukcí objednatele, je společnost Geometry Prague, s.r.o., se sídlem Přívozní 2a, 170 00, Praha 7, IČO: 25716964, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 63850 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“).

Technický servis soutěže zajišťuje: Advanced Telecom Services, s. r. o., IČO: 27635007, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 120434 (dále jen „technický správce“).

Objednatelem soutěže, tj. osobou, která formálně soutěž organizuje a rozhodnuje o ní a o jejím průběhu, je společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45272972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen „objednatel“).

2. Termín a místo soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období ode dne 1. 5. 2020 00:00:00 hod. do dne 30. 6. 2020 23:59:59 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Pro Slovenskou republiku jsou vytvořena separátní pravidla ve slovenštině. Soutěž bude realizována celkem v šedesáti jednom (61) soutěžním dnu. Soutěžní den začíná v čase 00.00.00 hod. a končí ve 23:59.59 hod. Doba konání soutěže je rozdělena do jednotlivých herních kol takto:

Herní kolo Od Do
1 01.05.2020 00:00:00 04.05.2020 23:59:59
2 05.05.2020 00:00:00 08.05.2020 23:59:59
3 09.05.2020 00:00:00 12.05.2020 23:59:59
4 13.05.2020 00:00:00 16.05.2020 23:59:59
5 17.05.2020 00:00:00 20.05.2020 23:59:59
6 21.05.2020 00:00:00 24.05.2020 23:59:59
7 25.05.2020 00:00:00 28.05.2020 23:59:59
8 29.05.2020 00:00:00 01.06.2020 23:59:59
9 02.06.2020 00:00:00 05.06.2020 23:59:59
10 06.06.2020 00:00:00 09.06.2020 23:59:59
11 10.06.2020 00:00:00 13.06.2020 23:59:59
12 14.06.2020 00:00:00 17.06.2020 23:59:59
13 18.06.2020 00:00:00 21.06.2020 23:59:59
14 22.06.2020 00:00:00 25.06.2020 23:59:59
15 26.06.2020 00:00:00 30.06.2020 23:59:59

3. Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky. Soutěžící mladší 18 let nebo nesvéprávné osoby se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny kdykoliv na výzvu Pořadatele předložit v písemné podobě. Není určena osobám v pracovněprávním nebo obdobném poměru k pořadateli, objednateli, technickému správci, jakož i osobám těmto osobám blízkým ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel. V případě, že některá z těchto výše uvedených vyloučených osob bude v soutěži vylosována, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se platně účastní soutěže tak, že:

1. splní podmínky účasti v soutěži uvedené zejména v čl. 3 výše;

2. v době trvání soutěže zakoupí alespoň jeden produkt „Fantasia“ specifikovaný v příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel (dále také jako „soutěžní výrobek“), za nějž obdrží účastník od prodejce účetní doklad, resp. účtenku obsahující BKP (bezpečnostní kód poplatníka), účtenky (tento kód bude zřetelně označen ve vzorovém vyobrazení na soutěžním webu v rámci formuláře, do kterého se vyplňují údaje z účtenky) a doklad o koupi soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní nákup“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, anebo lze společně použít originál dokladu o zaplacení z elektronické registrační pokladny obsahující unikátní BKP účtenky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu bez označení konkrétního zakoupeného soutěžního výrobku s tím, že k takovému dokladu z elektronické registrační pokladny bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku. V případě, že účtenka BKP neobsahuje, musí účtenka pro účast v soutěži obsahovat údaje, ze kterých bude jednoznačně vyplývat jak provedení příslušného soutěžního nákupu, tak označení koupeného soutěžního výrobku, případně bude vždy přiložen související doklad o koupi zboží s označením konkrétního soutěžního výrobku (dále jen „soutěžní účtenka“).

3.

Následně:

a) v době trvání soutěže, soutěžící navštíví soutěžní webové stránky fantasia.danone.cz (dále jen „soutěžní web“), kde v soutěžní aplikaci do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:

 • své jméno a příjmení,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • platné telefonní číslo,
 • heslo pro přístup k osobnímu profilu (viz níže);

a potvrdí

 • souhlas s pravidly této soutěže, a
 • že bere na vědomí a je srozuměn se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8. těchto Pravidel,

a soutěžní formulář odešle pomocí funkčnosti soutěžní aplikace technickému správci soutěže.

Po doručení zcela a pravdivě vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže bude účastníkovi vytvořen tzv. osobní profil (dále a výše jen „osobní profil“), pomocí kterého bude do soutěže vkládat své soutěžní vstupy (viz níže). Okamžikem splnění předmětných instrukcí je soutěžící registrován do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

Každý soutěžící je oprávněn učinit v době konání soutěže pouze jednu soutěžní registraci. Opakovanou registraci téhož soutěžícího (uvedení stejných údajů) nebude technicky možné provést, s tím, že případný/é pokus/y o opakovanou registraci může objednatel i pořadatel vyhodnotit jako jednání v rozporu s pravidly soutěže a je oprávněn příslušného soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Tedy v době konání soutěže může mít každý jednotlivý soutěžící založen (a užívat) pouze jeden soutěžní profil.

4. Po provedení úspěšné soutěžní registrace se soutěžící může prostřednictvím své e-mailové adresy a svého hesla přihlásit do osobního profilu, kde může prostřednictvím tohoto osobního profilu odesílat do soutěže své soutěžní vstupy. Soutěžním vstupem se pro účely této soutěže rozumí technickému správci doručený formulář, ve kterém budou pravdivě a kompletně vyplněny povinné údaje: prvních 8 znaků BKP soutěžní účtenky (povinný údaj), v případě, že soutěžní účtenka neobsahuje BKP, může soutěžící vyplnit místo něj kód ve tvaru DDMMmezeraXXX, kde DD je den nákupu, MM měsíc nákupu a XXX částka nákupu v Kč, zaokrouhlená na celé koruny, Soutěžící může soutěžní účtenku předat pořadateli, a to tak, že uloží soutěžní fotokopii soutěžní účtenky po přihlášení ve svém osobním profilu. Fotokopie soutěžní účtenky vždy musí jasně a prokazatelně zobrazovat všechny údaje prokazující soulad s těmito pravidly. Údaje na fotokopii nesmí být žádným způsobem měněny nebo upravovány.

5. Datum doručení soutěžního vstupu je rozhodující pro zařazení soutěžního vstupu do losování, a tedy i vyhodnocení soutěže.

6. Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s každým dalším soutěžním nákupem splňujícím pravidla této soutěže. S KAŽDOU SOUTĚŽNÍ ÚČTENKOU, JE VŠAK MOŽNÝ VŽDY JEN JEDEN SOUTĚŽNÍ VSTUP! (Bez ohledu na to, nákup kolika soutěžních výrobků soutěžní účtenka prokazuje, tzn., že konkrétní soutěžní nákup může být uskutečněn pouze na jednu soutěžní účtenku, a jedna soutěžní účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup). Každou soutěžní účtenku lze v soutěži použít pouze 1x.

7. Soutěžící je tedy zařazen do soutěže (resp. jeho soutěžní vstup do konkrétního soutěžního kola) okamžikem doručení soutěžního vstupu technickému správci soutěže.

8. DATUM ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ BÝT SHODNÉ ANEBO NÁSLEDOVAT ZA DATEM SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU, ČAS ODESLÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VSTUPU MUSÍ NÁSLEDOVAT AŽ PO ČASU SOUTĚŽNÍHO NÁKUPU. Účastník soutěže je povinen (bude-li o to požádán) pro prokázání případného oprávněného nároku na výhru předložit originál soutěžní účtenky od soutěžního nákupu, se kterým byl vylosován v soutěži. Za originál soutěžní účtenky je považována i fotokopie účtenky předaná pořadateli prostřednictvím osobního profilu. Předložení soutěžní účtenky k soutěžnímu nákupu může být objednatelem či pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

5. Mechanika soutěže:

Výhercem se stane pouze ten soutěžící, který bude pro dané soutěžní kolo vylosován pořadatelem soutěže dle výše uvedených pravidel a zároveň zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, zejména předloží na výzvu doklad o koupi soutěžního nákupu (dále jen jednotlivě jako „výherce“, společně jako „výherci“).

Losováno bude vždy ze všech soutěžních vstupů do soutěže platně doručených v době konání soutěže, s tím, že losování bude probíhat jednotlivě pro každé soutěžní kolo zvlášť. Výherce každého soutěžního kola bude vyhlášen vždy nejpozději do konce druhého pracovního dne následujícího po skončení příslušného herního kola, za podmínky, že splní podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže (resp. soutěžního kola), případně nesplní-li některý z vylosovaných soutěžících všechny podmínky soutěže a budou ze soutěže vyloučeni, tedy se nestanou výhercem, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6. Výhry v soutěži:

15 párů luxusních briliantových náušnic od Klenoty Aurum v hodnotě 9 999 Kč(dále jen „výhry“). Výhru získá výherce po doložení a ověření soutěžní účtenky a výhra bude zaslána na adresu výherce. Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Výčet výher v jednotlivých herních kolech je následující:

Herní kolo Od Do Počet Výher
1 01.05.2020 00:00:00 04.05.2020 23:59:59 1
2 05.05.2020 00:00:00 08.05.2020 23:59:59 1
3 09.05.2020 00:00:00 12.05.2020 23:59:59 1
4 13.05.2020 00:00:00 16.05.2020 23:59:59 1
5 17.05.2020 00:00:00 20.05.2020 23:59:59 1
6 21.05.2020 00:00:00 24.05.2020 23:59:59 1
7 25.05.2020 00:00:00 28.05.2020 23:59:59 1
8 29.05.2020 00:00:00 01.06.2020 23:59:59 1
9 02.06.2020 00:00:00 05.06.2020 23:59:59 1
10 06.06.2020 00:00:00 09.06.2020 23:59:59 1
11 10.06.2020 00:00:00 13.06.2020 23:59:59 1
12 14.06.2020 00:00:00 17.06.2020 23:59:59 1
13 18.06.2020 00:00:00 21.06.2020 23:59:59 1
14 22.06.2020 00:00:00 25.06.2020 23:59:59 1
15 26.06.2020 00:00:00 30.06.2020 23:59:59 1

Výhru může soutěžící v daném herním kole vyhrát maximálně jednou.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže neodpovídají za technické obtíže správce sítě.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je objednatelem soutěže stanovena.

7. Oznámení a předání výher

Vylosovaní soutěžící budou o svém vylosování informováni na telefonním čísle a e-mailové adrese, se kterými se zúčastnili soutěže, a to do jednoho pracovního dne od vylosování, (informační sms o vylosování dále souhrnně jen jako „výherní zpráva“). Výherce je povinen na výzvu zaslat technickému správci v případě, že tak neučinil prostřednictvím soutěžního profilu fotokopii soutěžní účtenky a dále adresu trvalého bydliště, a v případě, že tato není shodná s jeho kontaktní adresou, tak i kontaktní adresu, a to nejpozději do 5 kalendářních dní od ukončení daného herního kola. V případě, kdy bude mít pořadatel, objednatel nebo technický správce pochybnost o pravosti soutěžních účtenek, které mu byly doručeny v podobě skenů/fotografií, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím doručení originálů všech těchto soutěžních účtenek na jím určenou adresu a ve lhůtě jím stanovené. V případě, že mu tyto soutěžní účtenky nebudou doručeny, resp. jejich údaje nebudou odpovídat údajům zadaným vylosovaným soutěžícím v rámci soutěžního vstupu, bude vylosovaný soutěžící bez náhrady ze soutěže vyloučen. V případě jakékoliv pochybnosti o pravosti soutěžní účtenky leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na daném vylosovaném soutěžícím.

Zásilky s originálními soutěžními účtenkami s výše uvedeným obsahem musí být zaslány doporučeně na adresu a ve lhůtě sdělené vylosovanému soutěžícímu pořadatelem, objednatelem či technickým správcem (dle jejich pokynů) příslušnému účastníkovi.

V případě, že vylosovaný soutěžící nesplní v tomto článku výše uvedené podmínky či je nesplní ve stanovených termínech, jeho nárok na výhru zaniká a tato nepřevzatá výhra propadá bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry v podobě luxusních briliantových náušnic od Klenoty Aurum budou zaslány výhercům na poštovní adresu předanou technickému správci, nejpozději do 3 měsíců od ukončení soutěže. V případě, že bude nutné si od výherce vyžádat originály soutěžních účtenek, doba pro odeslání výher (vznikne-li na ně nárok) se přiměřeně prodlužuje. V případě, že výherce výhru nepřevezme, propadá výhra bez náhrady ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, (ne)doručení odpovědi na výherní zprávu, či ztrátu účtenky během přepravy (v případě nutnosti ověření pravosti skenu/fotografie účtenky). Způsob zaslání účtenky je čistě na uvážení a odpovědnosti každého soutěžícího. Pořadatel, objednatel ani technický správce nenese odpovědnost za škodu či újmu vzniklou užíváním výhry.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

8. Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, objednatele i technického správce soutěže), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a v případě odeslání odpovědi na výherní zprávu rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 pravidel. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků objednatele archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je objednatel a zpracovatelem pořadatel a technický správce. Právním základem zpracování osobních údajů je tedy nezbytnost splnění smlouvy a oprávněný zájem správce.

Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, dle kterého může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je povinné. V případě, že fyzická osoba své osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu neposkytne, není možné provést registraci do soutěže a/nebo doručení případné výhry.

Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno a obec, ve které je doručovací adresa výherce, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb objednatele.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě objednatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené objednatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv objednatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na objednatele přes kontaktní formulář na webových stránkách http://www.danone.cz/gdprochrana.html Objednatel ustanovil osobu pověřence pro ochranu osobních údajů. Na této adrese může soutěžící uplatnit svá práva subjektu údajů, případně podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti, dotazy, případně kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele, si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky či (upravit) pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit, zkrátit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Změny pravidel budou činěny prostřednictvím písemných číslovaných dodatků, s účinností od jejich zveřejnění na soutěžním webu.

Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Objednatel, popř. pořadatel se souhlasem objednatele má právo bez možnosti odvolání vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele či objednatele anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Rozhodnutí pořadatele a/nebo objednatele je konečné.

Pořadatel, objednatel, technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří bez nepřiměřených obtíží nebo bez zavinění na straně pořadatele, technického správce, objednatele, doručit na výhercem uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry a propadá tato výhra objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě, že se výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu ani ve lhůtě 3 týdnů po výzvě o dodání doručovací adresy e-mailem, na který výherce neodpověděl, zaniká nárok výherce na získání této výhry (která propadá ve prospěch objednatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel, technický správce ani objednatel soutěže nejsou odpovědni za technické problémy při přenosu dat jakýmikoliv elektronickými prostředky.

Případné informace získá každý soutěžící na placené INFOLINCE +420 296 363 199 ve všední dny od 08:00 do 16:00 hodin. Cena hovoru odpovídá tarifu operátora soutěžícího.

O soutěži informuje soutěžní web. Výherní listina bude k dispozici u pořadatele soutěže. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžním webu fantasia.danone.cz.

Přílohy

Příloha č. 1 – soutěžní výrobky:

 • Fantasia mléčná čokoláda 110g
 • Fantasia čokovločky 106g
 • Fantasia čokokuličky 100g
 • Fantasia jahoda 122g
 • Fantasia karamel 122g
 • Fantasia broskev 122g
 • Fantasia borůvka 122g

V Praze dne 20. 4. 2020